ALGEMENE VOORWAARDEN
PT-HAARLEM

1). PT-Haarlem behoudt het recht om de training te annuleren bij ziekte, ongevallen, feestdagen en slecht of extreem warm weer.

2). Als u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur voor de sessie telefonisch te melden. Anders wordt de sessie in rekening gebracht.

3). PT-Haarlem behoudt te allen tijde het recht om zich te ontbinden van de activiteiten. In dat geval ontvangt de klant zijn of haar resterende tegoed retour.

4). Sporten bij PT-Haarlem is op eigen risico.

5). De betaling dient te worden voldaan voor de vervaldatum die wordt aangegeven op de factuur. De factuur wordt per e-mail of WhatsApp naar u verzonden.

6). De persoonsgegevens van de klant worden door PT-Haarlem niet gedeeld met derden.

7). PT-Haarlem kan de persoonsgegevens gebruiken om de klant informatie te sturen over de producten en diensten die PT-Haarlem aanbiedt, tenzij de klant dit niet wenst en dit per e-mail aangeeft.

8). De klant wordt aangemoedigd om vooraf eventuele gezondheidsproblemen, beperkingen of speciale behoeften te melden aan de trainer. Dit helpt om de trainingssessies aan te passen aan de individuele behoeften van de klant.

9). De klant dient op tijd op afspraken te verschijnen en geschikte sportkleding te dragen. Het niet op tijd verschijnen kan leiden tot inkorting van de trainingssessie, zonder restitutie. De eind tijd van afgesproken afspraak zal worden gehanteerd.

10). De trainer verbindt zich ertoe om professioneel, deskundig en gemotiveerd te zijn tijdens de trainingssessies.

11). De trainer zet zich in voor de veiligheid en het welzijn van de klant en zal oefeningen en activiteiten zorgvuldig selecteren om blessures te minimaliseren. Sporten bij pt-haarlem is ten alle tijden op eigen risico.

12). Aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen moeten worden beschreven om de verantwoordelijkheid van PT-Haarlem en de klant in geval van letsel of schade vast te stellen.

13). PT-Haarlem behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De klant wordt op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen via e-mail of andere communicatiemiddelen.

14). De intellectuele eigendomsrechten van trainingsprogramma’s en materialen behoren toe aan PT-Haarlem, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de trainer en de klant.

15). Met het ondertekenen van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met de gestelde regels.

ENGLISH VERSION

1). PT-Haarlem reserves the right to cancel the training in cases of illness, accidents, holidays, or extreme weather conditions, such as extreme heat.

2). If you cannot attend a scheduled appointment, please notify us by phone at least 24 hours before the session; otherwise, the session will be billed.

3). PT-Haarlem retains the right to discontinue activities at any time. In such cases, the client will receive a refund of the remaining credit.

4).Participation in training at PT-Haarlem is at your own risk.

5). Payment must be made by the due date specified on the invoice, which will be sent to you via email or WhatsApp.

6). The personal information of the client will not be shared with third parties by PT-Haarlem.

7). PT-Haarlem may use personal information to send clients information about the products and services it offers, unless the client prefers otherwise and expresses this via email.

8). Clients are encouraged to communicate any health issues, limitations, or special needs to the trainer in advance. This helps tailor the training sessions to the individual needs of the client.

9). Clients are expected to arrive on time for appointments and wear appropriate sportswear. Failure to arrive on time may result in a shortened training session without a refund. The agreed-upon end time of the appointment will be upheld.

10). The trainer commits to being professional, knowledgeable, and motivated during the training sessions.

11). The trainer is dedicated to the safety and well-being of the client and will carefully select exercises and activities to minimize the risk of injury. Participation in sports at PT-Haarlem is entirely at the client’s own risk.

12). Liability limitations and indemnities must be described to establish the responsibility of PT-Haarlem and the client in the event of injury or damage.

13). Intellectual property rights for training programs and materials belong to PT-Haarlem, unless otherwise agreed upon in writing between the trainer and the client.

14). By signing these terms and conditions, you agree to the stated rules.

15). PT-Haarlem reserves the right to modify these terms and conditions at any time. Clients will be notified of such changes via email or other means of communication.

CONTACT
OPNEMEN

TARIEVEN
PT-HAARLEM

Scroll to Top